Svi e-mail-ovi i sve datoteke koje se prenose sa njim su poverljive i sadrže poverljive informacije, namenjene su isključivo za upotrebu pojedinca ili entiteta na koga/koji je e-mail (u nastavku teksta: „poruka“) adresiran. U slučaju da smatrate da ste poruku primili greškom, potrebno je da o tome bez odlaganja obavestite kako pošiljaoca tako i stručnu službu Teledirekt-a na adresu: i poruku obrišete sa vašeg računara. Ako niste primalac dobijete obaveštenje da je odavanje, kopiranje, distribuiranje ili preduzimanja bilo kakve akcije u oslanjanju na sadržaju ovih informacija je strogo zabranjeno. Molimo da imate u vidu da se svaka poruka upućena sa servera/domena teledirekt.rs i od strane lica registrovanih na tom domenu, smatra poslovnom korespondencijom Teledirekt d.o.o.(u nastavku teksta: „Teledirekt“) i da svaka Poruka predstavlja poslovnu tajnu kompanije Teledirekt. Osim toga, pojedini sadržaji mogu predstavljati poslovne tajne drugih kompanija, službene tajne državnih organa i druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim onim na koje je poruka adresirana.

UPOZORENJE: Računarski virusi mogu preneti putem poruke. Primalac treba proveriti ovu poruku i priloge(attachments) da li postoji prisustvo virusa. Prenos poruke ne može biti zagarantovan da će biti bezbedan, da neće biti grešaka, kao i da informacije ne mogu biti presretane, korumpirane, izgubljene, uništene, zakasnele, nepotpune, ili da sadrže viruse. Pošiljalac stoga ne prihvata odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju ove poruke, koje nastaju kao rezultat prenosa poruke.

UPOZORENJE: Iako je kompanija Teledirekt preduzela razumne mere predostrožnosti kako bi se prenos poruke osigurao da virusi ne budu prisutni u poruci, kompanija Teledirekt ne može da prihvati odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korišćenjem ove poruke ili priloga. Ni jedan zaposleni nije ovlašćen da zaključi bilo kakav obavezujući sporazum u ime kompanije Teledirekt sa drugom stranom putem poruke bez izričite pismene potvrde od strane direktora kompanije Teledirekt. Stavovi i mišljenja iznesena u ovoj poruci su isključivo stavovi autora i ne predstavljaju nužno zvanična i pravno-obavezujuća mišljenja i stavove kompanije Teledirekt. Od zaposlenih u kompaniji se izričito traži da ne daju lažne izjave, da se ne prekrši ili ovlasti bilo koje kršenje autorskih prava ili bilo koje druge zakonsko pravo putem komunikacije preko poruke. Svaka takva komunikacija je u suprotnosti sa politikom kompanije Teledirekt i izvan okvira zapošljavanja pojedinca. Kompanija Teledirekt neće prihvatiti nikakvu odgovornost u pogledu takve komunikacije, a zaposleni odgovorni će biti lično odgovoran za bilo kakvu štetu ili druge prekršaje proistekle iz takve komunikacije.