1. Najčešće koristite internet za?
2. Koji TV program najčešće pratite?
3. Internet na mobilnom telefonu koristite za?
4. Da li koristite roaming uslugu?